Anunț angajare funcție de execuție – îngrijitor clădiri

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează concurs, probă practică și interviu, la sediul societății din Municipiul Câmpulung, str. Piata Juramantului, nr.1, jud.Arges, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat – ingrijitor clădiri, studii medii, pe durata determinata în cadrul Compartimentului Administrativ . – 1 (un) post.

Data concursului: 09.07.2021, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor: 15.05.2021 – 08.07.2021 orele 10.00.
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:
– Selectarea dosarelor: 08.07.2021, orele 13.00;
– Proba practică: 09.07.2021, orele 10.00;
– Interviu: 13.07.2021, orele 10.00;

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

În vederea participării la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Conditii generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • studii generale (8 clase)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba practica si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba practica, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba practica, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.;
 • copie CI/BI;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă;
 • adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii care atestă starea de sănătate a candidatului;
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției de execuție;
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită;

Condițiile de participare vor fi afișate la sediul societății și pe site-ul S.C.PIETE SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.

Relații suplimentare la numărul de telefon 024851265.

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010